رزرو سند (38/4): حسابداري پيشرفته 1 مطابق با استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.4 - دكتر حسن همتي