رزرو سند (51/1): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.1 - محمد كريم فضلي