رزرو سند (76/21): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.21 - انجمن حسابداري ايران