رزرو سند (76/18): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.18 - انجمن حسابداري ايران