رزرو سند (76/17): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.17 - انجمن حسابداري ايران