رزرو سند (76/16): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.16 - انجمن حسابداري ايران