رزرو سند (76/12): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.12 - انجمن حسابداري ايران