رزرو سند (76/8): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.8 - انجمن حسابداري ايران