رزرو سند (76/4): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.4 - انجمن حسابداري ايران