رزرو سند (76/1): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.1 - انجمن حسابداري ايران