رزرو سند (75/40): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.40 - انجمن حسابداري ايران