رزرو سند (75/38): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.38 - انجمن حسابداري ايران