رزرو سند (75/37): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.37 - انجمن حسابداري ايران