رزرو سند (75/36): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.36 - انجمن حسابداري ايران