رزرو سند (75/35): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.35 - انجمن حسابداري ايران