رزرو سند (75/34): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.34 - انجمن حسابداري ايران