رزرو سند (75/31): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.31 - انجمن حسابداري ايران