رزرو سند (75/29): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.29 - انجمن حسابداري ايران