رزرو سند (75/27): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.27 - انجمن حسابداري ايران