رزرو سند (75/26): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.26 - انجمن حسابداري ايران