رزرو سند (75/25): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.25 - انجمن حسابداري ايران