رزرو سند (75/24): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.24 - انجمن حسابداري ايران