رزرو سند (75/23): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.23 - انجمن حسابداري ايران