رزرو سند (75/22): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.22 - انجمن حسابداري ايران