رزرو سند (75/19): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.19 - انجمن حسابداري ايران