رزرو سند (75/13): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.13 - انجمن حسابداري ايران