رزرو سند (75/11): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.11 - انجمن حسابداري ايران