رزرو سند (75/7): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.7 - انجمن حسابداري ايران