رزرو سند (346/2): زبان تخصصي حسابداري با تاكيد بر مهارت هاي درك مطلب- ج.2 - خدارحمي نافچي اصفهاني بهروز