رزرو سند (75/2): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.2 - انجمن حسابداري ايران