رزرو سند (74/28): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.28 - انجمن حسابداري ايران