رزرو سند (74/27): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.27 - انجمن حسابداري ايران