رزرو سند (74/26): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.26 - انجمن حسابداري ايران