رزرو سند (74/25): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.25 - انجمن حسابداري ايران