رزرو سند (74/24): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.24 - انجمن حسابداري ايران