رزرو سند (74/22): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.22 - انجمن حسابداري ايران