رزرو سند (74/21): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.21 - انجمن حسابداري ايران