رزرو سند (346/1): زبان تخصصي حسابداري با تاكيد بر مهارت هاي درك مطلب- ج.1 - خدارحمي نافچي اصفهاني بهروز