رزرو سند (74/20): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.20 - انجمن حسابداري ايران