رزرو سند (74/19): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.19 - انجمن حسابداري ايران