رزرو سند (74/18): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.18 - انجمن حسابداري ايران