رزرو سند (74/17): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.17 - انجمن حسابداري ايران