رزرو سند (74/14): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.14 - انجمن حسابداري ايران