رزرو سند (74/13): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.13 - انجمن حسابداري ايران