رزرو سند (74/12): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.12 - انجمن حسابداري ايران