رزرو سند (74/11): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.11 - انجمن حسابداري ايران