رزرو سند (345/2): زبان تخصصي حسابداري مناسب براي زبان تخصصي 12- ج.2 - عبدالرضا تالانه