رزرو سند (74/10): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.10 - انجمن حسابداري ايران