رزرو سند (74/9): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.9 - انجمن حسابداري ايران