رزرو سند (74/8): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.8 - انجمن حسابداري ايران